Obec Hybe v zastúpení starostom obce Ing.Karolom Pavlíčkom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hybe je 32,06 %.

 

Nižšie uvádzame jednotlivé zložky komunálneho odpadu za rok 2019 v našej obci:

 

Zložky odpadov v roku 2019 :

 

Názov zložkyKód odpaduMnožstvo v 2019 v t
Zmesový TKO 200301 257,99
Stavebný vytriedený odpad 200308 50,89
Sklo 200102 36,875
Plasty 200139 41,721
Papier 200101 18,5
VKM 200103 4,056
Kovy 200140 5,529
Jedlé oleje a tuky 200125 0,417
Textil 200111 0,00
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 200108 1,178
Biologicky rozložiteľný odpad 200201 30
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodík 200123 2,88
Vyradené el.zariadenia iné 200136 2,36
Vyradene el.zariadenia nebezpečné 200135 2,22
Spolu   454,62
Sadza poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2020 do 28.2.2021) je : 13,-EUR
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.