Oznamy

Projekty spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja – Podpora hybskej hrnčiarskej dielne a Nákup športovej výstroje na podporu bežeckého lyžovania mládeže v obci Hybe.

Žilinský samosprávny kraj poskytol obci Hybe v roku 2017 nasledovné dotácie:

1. Dotáciu vo výške 1322€ na účel financovania spoločných úloh v záujme rozvoja územia ŽSK - rozvoja telesnej kultúry a športu, výstavby a údržby športovísk v oblasti programu: ŠPORT a podprogramu: Šport a podpora telovýchovy na projekt „ Nákup športovej výstroje na podporu bežeckého lyžovania mládeže v obci Hybe“. Obec Hybe zakúpila športovú výstroj na bežecké lyžovanie pre mládež – bežecké lyže(5 párov), bežeckú obuv (10 párov), bežecké palice ( 8 párov), bežecké viazanie ( 6 párov) a vosky.

2. Dotáciu vo výške 590€ na účel financovania spoločných úloh v záujme rozvoja územia ŽSK -utvárať podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít v oblasti programu : KULTÚRA a podprogramu : Živá kultúra na projekt “Podpora hybskej hrnčiarskej dielne“. Obec Hybe zakúpila hrnčiarsky kruh do hrnčiarskej dielne.

      

Výsledky volieb do VÚC v obci Hybe.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I. Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II. Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Na základe novely Ústavy SR (ústavný zákon č. 44/2017 Z. z.) sú poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedovia samosprávneho kraja volení vo voľbách v roku 2017 na päťročné volebné obdobie (2017-2022).

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.