Oznamy

Vážení spoluobčania,

uplynulo desať rokov od uzatvárania nájomných zmlúv za hrobové miesta. Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na ďalších 10 rokov je v našej obci stanovená nasledovne:

  • jednohrob                                10,00 €
  • dvojhrob                                  20,00 €
  • urna                                          5,00 €

Obec Hybe oznamuje nájomcom hrobového miesta, že v zmysle zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. sú nájomníci povinní uzatvoriť nájomné zmluvy na hrobové miesta s prenajímateľom. V súčasnosti sa vytvára nová elektronická evidencia hrobových miest, na základe ktorej sa na obecnom úrade budú uzatvárať zmluvy na nájom hrobového miesta.
Prosíme nájomníkov hrobových miest, ktorým príbuzní zomreli do 31.12.2008 aby od 1. mája 2018 do 31.12.2018 prišli uzatvoriť nové nájomné zmluvy a zaplatiť nájomný poplatok.

Projekt - Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o znnene a doplnení niektorých zákonov v platnorn zneni Vám oznamujeme, že v termínoch

16.1.2018  od 8:00 do 15:30 hod.

17.1.2018  od 8:00 do 15:30 hod.

23.1.2018  od 8:00 do 14:30 hod.

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s.. Obmedzená dístribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v priloženom súbore.

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.