Oznámenie o ukončení verejného obstarávania na obstaranie tovarov, služieb a prác

verejného obstarávateľa Obec Hybe, Hybe 2, 03231 Hybe

IČO: 00315231  DIČ: 2020581376

P.Č.
1.
 
2.
3.
4.
5.
 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23. 
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39-
40.
Predmet VO - zákazka
Splašková a dažďová kanalizácia, ZŠ a MŠ Hybe

 
Dodávka a montáž svietidiel v ZŠ Hybe
Stavebné úpravy splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky obecného úradu
Prístupový chodník k MŠ Hybe
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v Hybiach
 Palivo- české uhlie hnedé
 Nákup hnedého uhlia- českého
Chodník pre chodcov Hybe Sever -uskutočnenie stavebných prác
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ul.Žiškova, paltínych a Medzi vodami
Chodník pre chodcov Hybe - sever
Oprava kamerového systému 1 etapa
Nákup stolov
Odvoz TKO
Nákup hnedého uhlia- českého
Nákup športovej výbavy pre futbalistov v Hybiach
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba požiarnej zbrojnice v Hybiach - vypracovanie PD
Stavebné úpravy budovy Kultúrneho domu v Hybiach - vypracovanie PD
Domové vjazdy Sever
Chodník pri škole Hybe
Predĺženie kanalizácie DN500mm
Osadenie betónových rúr DN800mm do miestneho potoka
Prenájom stanu, lavíc a nafukovacích atrakcií
Traktorová kosačka
Nákup hnedého uhlia- českého
Správa registratúry
Rekonštrukcia miestnej komunikácie do Jericha
Stavebné úpravy a udržiavacie práce v miestnostiach "bývalý bar " a sociálne zariadenia Kultúrneho domu v Hybiach
Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Hybe
Stavebné úpravy okenných otvorov na objekte Kultúrneho domu v Hybiach
Oprava budovy Kultúrneho domu v Hybiach
Nákup hnedého uhlia českého
Prekrytie mlynského náhonu
Stavebné úpravy , nadstavba a prístavba hasičskej zbrojnice
Zberný dvor a stojiská Hybe
Rozšírenie kamerového systému v onci Hybe
Zberný dvor a stojiská Hybe - externý manažment
Zbermný dvor a stojiská   Hybe - Drvič odpadu pre zberný dvor
Rozšírenie inžinierskych sietí Obec hybe- časť " Medzi vodami" - SO 01 vodovod
Nákup hnedého uhlia 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hybiach
Hodnota (bez DPH)
24902,24 €
 
1088,10 €
 8474,26 €
 2315,65 €
5005,96 €
 1254,88 €
  913,54 €
 
29725,13€
132634,78€
2417,68€
1552€
 
 
 
 
2564€
23403,14€
6744,67€
2155,74€
2910,16€
3750€
 
 
1241,88€
24690€
6000€
4998,69€
4821,19€
18894,50€
 
14520,23€
19800€
44848,18€
12541,50€
3500,00€
13432,50€
15383,27€
8087€
74842,14€
Hodnota (s DPH)
29882,68 €
 
1305,72 €
 10169,12 €
 2778,78 €
6007,15 €
 1505,86 €
 1096,25 €
 
35670,16€
159161,74€
2901,22€
1862,40€
1566,28€/mesiac
11 186€
7897,88€
4300€
2564€
28083,77€
8093,60€
2586,89€
3492,19€
4500€
1699€
4411,80€
1490,26€
29628€
        -
5998,43€
5786€
  -
11041,80€
17424,28€
237600€
53817,82€
15049,80€
42000€
16119,00€
18459,92€
9704,40€
89810,57€
Zmluva / objednávka
ZOD 11/2013
 
Obj. č.20130096
ZOD 16/2013
Obj. č.20130127
Obj. č. 2130126
Obj. č. 20130157 
Obj.20140015
 
ZOD 4909.4070037MTK
ZOD421063/2014
Obj.20140116
Obj.
Zmluva
Objednávky podľa nákupov
Obj.10/2015
Obj.19/2015
ZOD z 3.9.2015
ZOD121 028/2015
ZOD 121 037/2015
Objednávka 59/2015
Objednávka 60/2015
Objednávka 97/2015
Obj.
Objednávky podľa potreby počas roka 2016
Objednávka 2/2016
Zmluva o dielo
Objednávka 02016/116
Objednávka 02016/115
Objednávka 02016/108
ZOD
Objednávky
ZOD
ZOD
ZOD
ZOD
Zmluva o poskytovaní služieb č.096/2017
Kúpna zmluva č.Z201761465_Z
Zmluva o dielo č. 129/2017
Objednávka
Zmluva o dielo
Úspešný uchádzač (názov, adresa, IČO)
Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s. r.o., Moyzesova 184, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:31596436
 
ELKO, spl. s r.o. , kojatice 18, Prevádzka Budovateľská 55, 08001 Prešov, IČO: 31651348
Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s. r.o., Moyzesova 184, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:31596436
Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s. r.o., Moyzesova 184, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:31596436
Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732
Eugénia Zaťkova Predaj palív, Revolučná426/12, Liptovský Mikuláš,30520924
Eugénia Zaťkova Predaj palív, Revolučná426/12, Liptovský Mikuláš,30520924
 
EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518
Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732
Deltech a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582
Drevona Group s.r.o., Výhonská 1, 835 10 Bratislava, IČO: 45895856
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170,033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00315494
Eugénia Zaťkova Predaj palív, Revolučná426/12, Liptovský Mikuláš,30520924
AG sport s.r.o., Šípošovské Kračany 312, 930 03 Kostolné Kračany, IČO:45951601
Ing.arch. Tatiana Petrulová, 032 31 Hybe 580, IČO:48015270
Ing.arch. Emil Hudeček, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563732
Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732
Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732
Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732
Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732
Ľubomír Urban - Agentúra PANTER, Pd Stráňou 399, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 41898605
Merkur Slovakia, Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:36415685
Eugénia Zaťkova Predaj palív, Revolučná426/12, Liptovský Mikuláš,30520924
Archív Tatry s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Milan Brtáň, o32 31 hybe 661, IČO: 36990949
RILINE s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok, IČO: 36745821
Stanislav Baldovský, Osloboditeľov 54/23, 05314 Spišský Štvrtok, IČO:40860558
L.C.staving s.r.o., Ohradná 453, 03104 Liptovský Mikuláš, IĆO: 46955267
Eugénia Zaťkova Predaj palív, Revolučná426/12, Liptovský Mikuláš,30520924
Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732
APROG, a.s. Poprad, Hodžova3292/3, 05801 Poprad
Cestné stavby liptovský Mikuláš, spol. s.r.o., Ul. 1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Triton SECURITY, s.r.o., J.Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Support and consulting s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO:36335576
ŠTÝL EU s.r.o., Výšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír, IČO:45329478
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.a., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš IČO:36672441
Eugénia Zaťkova Predaj palív, Revolučná426/12, Liptovský Mikuláš,30520924
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO: 31651518
Obdobie trvania zmluvy / objednávky
Termín ukončenia do 16.kalendárnych dní od odovydania a prevzatia staveniska
 
 
Termín ukončenia do 40.kalendárnych dní od odovydania a prevzatia staveniska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka
ZOD podpísaná 15.8.2013
 
 
 ZOD  podpísaná 21.10.2013
 
 
 
 
postup zadávania zákazky bol zrušený dňa 4.6.2014 z dôvodu nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom výmer a tým aj s určením predpokladanej ceny zákazky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.