Vytlačiť
Návštevy: 272

Obec Hybe v zmysle § 6 ods. 1, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods.1, § 6 ods.3 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2020 o podmienkach držania psov na území obce Hybe.